Installation HelperKurulum Yardımcısı

svside, svside plus, bot verify systemsvside, svside plus, bot kontrol sistemi
SettingsAyarlar
select things you want to installkurulum yapmak istediğiniz şeyleri seçin
Source Code EditorKaynak Kodu Editörü
add codes to files automaticallyotomatik olarak dosyalara kodları ekleyin

Please select files to edit automatically and press "Edit & Save", use new source code files to install svside without problem. Lütfen dosyaların otomatik olarak düzenlenmesi için dosyaları seçin ve "Düzenle ve Kaydet" tıklayın, svside sorunsuz olarak kurmak için yeni kaynak kodu dosyalarını kullanın.
Use clean source code files without any svside code!Svside kodlarına sahip olmayan temiz kaynak kodu dosyalarını kullanın!

 • Game source filesGame kaynak kodu dosyaları :
  • main.cpp
 • Client source files (svside plus)Client kaynak kodu dosyaları (svside plus) :
  • GameLib\ActorInstanceMotion.cpp
  • UserInterface\PythonNetworkStreamPhaseGame.cpp
  • UserInterface\PythonPlayerEventHandler.cpp
 • Push & Anti-Push hacks client source files (svside plus)
  (to enable Anti-Push protection create "/usr/svside/enablecheckpushing.txt" file on server and add codes)
  Sekmeme ve sektirme engeli client kaynak kodu dosyaları (svside plus)
  (sekmeme engelini aktif etmek isterseniz sunucuda "/usr/svside/enablecheckpushing.txt" dosyası oluşturun ve kodları ekleyin)
  • UserInterface\NetworkActorManager.cpp
  • UserInterface\PythonPlayer.h
  • UserInterface\PythonPlayer.cpp
  • UserInterface\PythonPlayerInput.cpp
  • UserInterface\PythonPlayerEventHandler.cpp
 • Client source files (bot verify system)Client kaynak kodu dosyaları (bot kontrol sistemi) :
  • UserInterface\PythonChat.cpp
 • Python files from pack/root (bot verify system)Pack/root içinden python dosyaları (bot kontrol sistemi) :
  • game.py
File
Compiled "game" FileDerlenmiş "game" Dosyası
using new compiled "game" file with svsideyeni derlenmiş "game" dosyasının svside ile kullanımı
 • Go to m.svside.com and login to your accountm.svside.com adresine gidin ve hesabınıza giriş yapın
 • Go to your licenses and press "Manage" buttonLisanslarınıza gidin ve "Yönet" butonuna tıklayın
 • .Zip your new compiled game file with Winrar etc applicationsYeni derlenmiş game dosyasınızı Winrar vb. programlarla .zip yapın
 • Press "Select Game.zip" and select your .zip file"Game.zip Seç" tıklayın ve .zip dosyanızı seçin
 • Press "Upload" button"Upload" butonuna tıklayın
 • When upload is done, press "Create/Update Plus"Upload tamamlanınca "Oluştur/Güncelle Plus" tıklayın

If you compile new game file, do these steps again!Eğer yeni game dosyası derlerseniz bu aşamaları tekrar yapın!

FilesDosyalar
files you need to usekullanmanız gereken dosyalar

Put files to destination folders.Dosyaları hedef dizinlere koyun.

FileDosya DestinationHedef Downloadİndir
libsvside.so (Server) /usr/ libsvside.so
svside (folderklasör) (Server) /usr/ svside+.rar
svside (folderklasör) Metin2 FolderMetin2 Klasörü svside_botverify.rar svside_botverify_tr.rar
svsideoi.py (Pack) root svside_botverify.rar svside_botverify_tr.rar
"Movespeed Detected" Error"Movespeed Detected" Hatası
how to solve "movespeed detected" error while riding mountbinek kullanırken "movespeed detected" hatası nasıl çözülür
 • Create an empty "/usr/svside/debugmode.txt" file in serverSunucuda boş bir "/usr/svside/debugmode.txt" dosyası oluşturun
 • Restart serverSunucuyu yeniden başlatın
 • Ride every mount for 10-20 seconds and move aroundTüm binekleri 10-20 saniye kullanın ve etrafta dolaşın
 • Remove "/usr/svside/debugmode.txt" file"/usr/svside/debugmode.txt" dosyasını silin
 • Restart serverSunucuyu yeniden başlatın

Do these steps alone in the game! Do not allow anybody to login to game! Do not teleport while using debugmode!Oyunda bu aşamaları yalnız yapın! Kimsenin oyuna girmesine izin vermeyin! Debugmode kullanırken ışınlanma yapmayın!

Reboot ServerSunucuyu Yeniden Başlatın
svside will be active after reboot!svside yeniden başlatma sonrasında aktif olacak!

Copyright © 2016 svside.com, all rights reserved.